Follow

Nu har databasen för Mastodon.se migrerats så den ligger närmare webbsidan och ska vara snabbare.

Men det är även en stor ändring, från postgresql 11 till 13 med en SQL dump. Så hör av er om ni ser några fel.

Kom ihåg: status.mastodon.se

· · Web · 1 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.