آن چماق به دستانی که دیروز می گفتند بحث بعد از مرگ شاه می دانستد در پی چی هستند .وهمین توییت نویسان امروز همان ها هستند. اما با بزک متفاوت. که می فرمایند امروز( فقط اتحاد والسلام)
اما مردم از یک سوراخ دو بارگزیده نمیشوند

Eghbal boosted
Eghbal boosted
Show older
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.